1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN

TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN, GAAT DE KLANT BIJ AANKOOP VAN DE ARTIKELEN EN OF TRAININGEN AKKOORD MET ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. 

2. LEVERINGSTERMIJN

WIJ STREVEN ERNAAR OM HET PRODUCT BINNEN 2 DAGEN TE LEVEREN MAAR KUNNEN GEEN GARANTIE GEVEN BETREFFENDE DE LEVERTIJD AANGEZIEN WIJ HIERBIJ AFHANKELIJK ZIJN VAN ONZE BEZORGDIENST. ALS GEVOLG VAN ENORME DRUKTE TIJDENS FEESTDAGEN EN VAKANTIE PERIODES, IS HET MOGELIJK DAT ER EEN ONVOORZIENE VERTRAGING OP KAN LOPEN IN DE VERWERKING VAN DE BESTELLINGEN.

3. PRIJZEN

VOOR ALLE BESTELLINGEN WORDEN DE OP DE DAG VAN DE BESTELLING DER GOEDEREN GELDENDE PRIJZEN AANGEREKEND. ALLE PRIJZEN VOOR DE AANGEBODEN ZAKEN ZIJN IN EURO'S EN INCLUSIEF OMZETBELASTING (BTW). VOORDAT DE OVEREENKOMST TOT STAND KOMT ZAL DE TOTAALPRIJS KENBAAR WORDEN GEMAAKT. PRIJZEN WORDEN BINNEN DE LOOPTIJD VAN DE AANBIEDING NIET VERHOOGD, TENZIJ WETTELIJKE MAATREGELEN DIT NOODZAKELIJK MAKEN. ALLE PRIJZEN OP DE WEBSITE ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN KENNELIJKE TYPEFOUTEN.

4. BETALING

“TANYA SAVCHENKO NAILS" HANTEERT DE VOLGENDE BETAALMETHODES:

  • BETALING VIA MULTISAFEPAY (IDEAL, BANCONTACT OF BANKOVERSCHRIJVING);
  • STORTING OP REKENING NUMMER (…………..; LEVERING NA ONTVANGST VAN UW BETALING);
  • CONTANT BIJ AFHALEN IN HEINO; OVERIGENS GAAT OOK BIJ AFHALEN DE VOORKEUR UIT NAAR VOORUITBETALEN VIA IDEAL OF PIN TER PLAATSE.

ELKE BESTELLING HOUDT AUTOMATISCH EEN BETALINGSVERPLICHTING IN. DE BESTELLING WORDT VERSTUURD ZODRA HET TE BETALEN BEDRAG IS OVERGEMAAKT. 


5. RETOURZENDEN/HERROEPINGSRECHT

NADAT DE AFNEMER HET DOOR HEM/HAAR BESTELDE PRODUCT HEEFT ONTVANGEN, HEEFT DE AFNEMER DE BEVOEGDHEID OM BINNEN VEERTIEN KALENDERDAGEN NA DE ONTVANGST VAN DIT PRODUCT, DE ONDERLIGGENDE OVEREENKOMST MET “JDPRODUCTS" TE ONTBINDEN. DE AFNEMER HOEFT HIERVOOR GEEN REDEN OP TE GEVEN. INDIEN DE AFNEMER DE OVEREENKOMST VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WENST TE ONTBINDEN, DIENT DE AFNEMER DIT SCHRIFTELIJK OF PER EMAIL AAN “JDPRODUCTS" TE MELDEN. TIJDENS DEZE TERMIJN ZAL DE AFNEMER ZORGVULDIG OMGAAN MET HET PRODUCT EN DE VERPAKKING. HIJ ZAL HET PRODUCT SLECHTS IN DIE MATE UITPAKKEN OF GEBRUIKEN VOOR ZOVER DAT NODIG IS OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF HIJ HET PRODUCT WENST TE BEHOUDEN. INDIEN HIJ VAN ZIJN HERROEPINGSRECHT GEBRUIK MAAKT, ZAL HIJ HET PRODUCT MET ALLE GELEVERDE TOEBEHOREN - INDIEN REDELIJKERWIJZE MOGELIJK - IN DE ORIGINELE VERPAKKING, BINNEN 14 DAGEN NA ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST, AAN “JD PRODUCTS" RETOURNEREN, CONFORM DE DOOR “JDPRODUCTS" VERSTREKTE INSTRUCTIES. DE AFNEMER DIENT IN DIT GEVAL ZELF DE KOSTEN VAN EN HET RISICO VOOR HET VERZENDEN TE DRAGEN. HET AANKOOPBEDRAG + RETOUR VERZENDKOSTEN ZAL BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST AAN AFNEMER WORDEN TERUGBETAALD.

MITS HET PRODUCT IN ONGESCHONDEN STAAT EN TEVENS WEER VERKOOPBAAR WORD ONTVANGEN.

6. ANNULERING VAN TRAINING

  1. ANNULERING VAN DE TRAINING DOOR DE DEELNEMER IS ZONDER ENIGE CONSEQUENTIES MOGELIJK TOT 30 WERKDAGEN VOOR AANVANG VAN DE VASTGESTELDE (START)DATUM.MET UITZONDERING VAN ONLINE TRAININGEN.
  2. ANNULEREN VAN 30 TOT 15 WERKDAGEN VOOR DE START VAN DE TRAINING KOST AAN ANNULERINGSKOSTEN 50% VAN DE DEELNAMEKOSTEN.MET UITZONDERING VAN ONLINE TRAININGEN.
  3. ANNULEREN KORTER DAN 15 WERKDAGEN VOOR AANVANG VAN DE TRAINING VERPLICHT TOT HET BETALEN VAN 100% VAN DE DEELNAMEKOSTEN.MET UITZONDERING VAN ONLINE TRAININGEN.
  4. BIJ ANNULERING HEBT U HET RECHT OM IEMAND ANDERS IN UW PLAATS TE LATEN DEELNEMEN AAN DE TRAINING. MET UITZONDERING VAN ONLINE TRAININGEN.

OP ANNULERING OF NIET KOMEN OPDAGEN WEGENS ZIEKTE ZIJN DEZELFDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING ALS HIERBOVEN IN PUNT 2 – 4 GENOEMD.

  1. NA AANKOOP VAN EEN ONLINE TRAINING WORDT ER GEEN GELD TERUGBETAALD.

INDIEN DE TRAINING IN GEVAL VAN OVERMACHT AAN DE KANT VAN “TANYA SAVCHENKO NAILS” NIET VERZORGD KAN WORDEN OP DE VASTGESTELDE DATUM, WORDT IN ONDERLING OVERLEG EEN NIEUWE DATUM EN TIJDSTIP VASTGESTELD. ALLE OVERIGE AFSPRAKEN BLIJVEN DAARBIJ VAN KRACHT. 

INDIEN DE TRAINING VANWEGE DE MAATREGELEN RONDOM HET 'CORONA BELEID' AAN DE KANT VAN “JDPRODUCTS” NIET VERZORGD KAN WORDEN, WORDT IN ONDERLING OVERLEG MET DE KLANT NIEUWE AFSPRAKEN GEMAAKT. 

“JDPRODUCTS” KAN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SCHADE EN KOSTEN DIE MET DE DATUM WIJZIGING GEMOEID ZIJN.

INDIEN “JDPRODUCTS” BIJ HET INTREDEN VAN DE OVERMACHT AL GEDEELTELIJK AAN HAAR VERPLICHTINGEN HEEFT VOLDAAN, OF SLECHTS GEDEELTELIJK AAN HAAR VERPLICHTINGEN KAN VOLDOEN, IS “JDPRODUCTS” GERECHTIGD DAT GEDEELTE AFZONDERLIJK TE FACTUREREN EN IS OPDRACHTGEVER GEHOUDEN DEZE FACTUUR TE VOLDOEN ALS BETROF HET EEN AFZONDERLIJK CONTRACT.

7. AANSPRAKELIJKHEID

“JDPRODUCTS” VERPLICHT ZICH DE TRAINING NAAR BESTE INZICHT EN VERMOGEN UIT TE VOEREN.

“JDPRODUCTS” AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN ENIG HANDELEN OF NALATEN OP GROND VAN DE TIJDENS DE TRAINING GEGEVEN INFORMATIE, TENZIJ DEZE SCHADE HET GEVOLG IS VAN OPZET OF GROVE NALATIGHEID VAN “JDPRODUCTS”.

" JDPRODUCTS " IS NOOIT AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE C.Q. GEVOLGSCHADE, ZOALS BIJVOORBEELD GEDERFDE INKOMSTEN.

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN “JDPRODUCTS” IS TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET DESBETREFFENDE GEVAL ONDER DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN “JDPRODUCTS” WORDT UITBETAALD. “JDPRODUCTS” ZAL NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD INDIEN OPDRACHTGEVER DE MOGELIJKHEID HEEFT OM INZAKE DE ONTSTANE SCHADE RECHTSTREEKS ZIJN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DAN WEL DIE VAN EEN DERDE AAN TE SPREKEN.

 8. AUTEURSRECHT

HET INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN DE TRAINING EN EVENTUELE BIJBEHORENDE TRAININGSMATERIALEN ZIJN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD DOOR “JDPRODUCTS OPDRACHTGEVER MAG DE TRAININGSMATERIALEN UITSLUITEND VERMENIGVULDIGEN MET UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN “”JDPRODUCTS VOOR EIGEN GEBRUIK EN ONDER EXPLICIETE BRONVERMELDING.

9. GEBREKKIG PRODUCT

“JDPRODUCTS " RAADT AAN DE GELEVERDE GOEDEREN ONMIDDELLIJK NA ONTVANGST TE INSPECTEREN EN DE DAARBIJ GEBLEKEN GEBREKEN BINNEN TWEE WEKEN VIA E-MAIL (BIJ VOORKEUR MET AFBEELDING VAN HET PROBLEEM) OF EVENTUEEL TELEFONISCH TE MELDEN.

10. GARANTIES

“JDPRODUCTS " STAAT ERVOOR IN DAT DE GELEVERDE PRODUCTEN AAN DE OVEREENKOMST BEANTWOSORDEN EN VOLDOEN AAN DE IN HET AANBOD VERMELDE SPECIFICATIES, EN STAAT DAARMEDE IN VOOR DE FABRIEKSGARANTIE VAN HET AAN U GELEVERDE PRODUCT. DE GARANTIETERMIJN VAN “"JDPRODUCTS KOMT OVEREEN MET DE FABRIEKS GARANTIETERMIJN. DEZE GARANTIE GELDT NIET IN  HET GEVAL HET GEBREK IS TE WIJTEN AAN NAGELATEN VERZORGING, OPZETTELIJKE BESCHADIGING, OF ONOPLETTENDHEID. DE AANSPRAAK OP GARANTIE VERVALT INDIEN ANDERE DAN DE DOOR DE FABRIKANT AANGEWEZEN SERVICE/REPARATIEDIENSTEN HERSTEL- OF ANDERE WERKZAAMHEDEN AAN HET PRODUCT HEBBEN GEPLEEGD.